19 Bar 2 vs Black Hart 1

19 Bar 3 vs Eagle 2

19 Bar 3 vs 19 Bar 2

19 Bar 1 vs 19 Bar 3

19 Bar 2 vs 19 Bar 1

19 Bar 3 vs Driftwood 2

19 Bar 1 vs Eagle 2

19 Bar 3 vs Driftwood 1

19 Bar 1 vs Eagle 1

19 Bar 3 vs Black Hart 2