Creeping Charlies (19B1) vs (Driftwood Team 2) (DCB2)

Creeping Charlies (19B1) vs Drifty Grifters (DCB1)

Creeping Charlies (19B1) vs 19 Kittens (19B3)

19 Kittens (19B3) vs (Driftwood Team 2) (DCB2)

Creeping Charlies (19B1) vs Saloon Sharks (SAL1)

19 Kittens (19B3) vs Drifty Grifters (DCB1)

(19 Bar Team Two) (19B2) vs Drifty Grifters (DCB1)

19 Kittens (19B3) vs (Black Hart Team Two) (TBH2)

19 Kittens (19B3) vs Wild Hearts (TBH1)

Creeping Charlies (19B1) vs (Black Hart Team Two) (TBH2)